centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Steaten foar As
woensdag 16 juni 2010

Provinsjale steaten bliuwe by de oanlis fan de Sintrale As. Dat die bliken op in kommisjegearkomste. Fryske natuer- en miljeuorganisaasjes woenen útstel fan it beslút. De organisaasjes pleitsje foar in griene fariant fan de Sintrale As, dy't dan foar in part oer de besteande twabaansdyk giet.

De measte partijen hâlde lykwols fêst oan it al troch de steaten ynnommen stânpunt.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024