centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
'Sintrale As útstelle'
donderdag 3 juni 2010

It beslút oer de oanlis fan 'e Sintrale As moat útsteld wurde. Dat fynt de Fryske Miljeufederaasje. De Steateleden moatte nochris goed sjen nei de oanlis fan 'e ûntslutingsdyk tusken Dokkum en de Wâldwei.

De situaasje fan no is net te ferlykjen mei jierren ferlyn doe't keazen waard foar de wei. Sa is der no sprake fan befolkingskrimp en groeit it ferkear ek minder hurd as tocht. Boppedat moatte gemeenten en de provinsje besunigje.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024