centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
‘Groen alternatief voor Centrale As geen oplossing’
woensdag 12 mei 2010

Burgum - Het groene tweebaans alternatief voor de Centrale As maakt geen kans op uitvoering, vinden Gedeputeerde Staten van Fryslân. Alleen een vierbaans autoweg van Dokkum naar de Wâldwei biedt een goede oplossing voor de verkeersveiligheid, de leefbaarheid in de dorpen en de bereikbaarheid van Noordoost-Fryslân.

Dat zeiden gedeputeerde Adema en projectleider Sytse Hilarides van de Centrale As vanochtend op een persconferentie. Die werd gegeven naar aanleiding van de wijzigingen die zijn doorgevoerd na bestudering van alle inspraakreacties, adviezen en zienswijzen op het Provinciaal Inpassingsplan voor de weg.
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er vijf wijzigingen aangebracht op het wegontwerp. Eerder waren er al acht wijzigingen doorgevoerd na reacties op het voorontwerp. Afgerond zijn er zo’n 2300 zienswijzen ingediend op het ontwerp, waarvan 2200 met behulp van het standaardformulier dat door de samenwerkende natuurorganisaties in de regio was verspreid. Zij riepen met behulp van het uit Eastermar afkomstige model Doutzen Kroes op tot een pleidooi voor het groene alternatief voor de Centrale As, om het landschap te sparen. Deze zienswijzen zijn niet gehonoreerd. Volgens Adema hebben Provinciale Staten eerder al een keus voor het tracé gemaakt, en zijn nu alleen nog aanpassingen in het traject aan de orde.
Wat er wel verandert in het ontwerp is de oprit naar de Wâldwei richting Drachten. Die wordt op advies van Rijkswaterstaat dubbelstrooks uitgevoerd. Ook blijven de bushaltes bij Sumar toch behouden en verschuiven de bij dat dorp geplande ontsluitende weg en rotonde in noordelijke richting. Daardoor komt de rotonde op het kruispunt Knilles Wytseswei-Damsingel-Koekoekswei en krijgt die vijf in plaats van vier vertakkingen. Hierdoor wordt het landschap minder versnipperd.
Verder verschuift een ontsluitingsweg bij Feanwâlden om een geplande passage voor dieren beter te laten functioneren. En de onderdoorgang Foksegatten verschuift vijf meter in noordelijke richting, zodat tot aan de nieuwe rondweg Hurdegaryp de bestaande bomen langs de noordkant van de Langedyk kunnen blijven. Dit draagt bij aan een goede werking van de te realiseren hop-over voor vleermuizen.
290 miljoen euro

Voor de wijzigingen was al zeventien miljoen euro extra krediet beschikbaar gesteld. De provincie moet nog zeven miljoen besparen op de uitvoering en denkt dat te kunnen bereiken door slim te bouwen. Het project dat eind 2015 moet zijn afgerond wordt volgens de huidige prijsindexatie begroot op 290 miljoen euro.
Het Provinciaal Inpassingsplan wordt in juni door Provinciale Staten besproken. Vervolgens hebben indieners van zienswijzen nog zes weken de tijd om bezwaar te maken bij de Raad van State. Die zou volgens de Crisis- en Herstelwet binnen een half jaar uitspraak moeten doen, waarna in maart 2011 de schop in de grond kan.

Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024