centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
GL: 'Set Sintra As stil'
vrijdag 29 januari 2010

Neffens de provinsjale fraksje fan GrienLinks moat de provinsje de prosedueres foar ûnder oare de Sintrale As stilsette. De partij docht dy útspraken nei oanlieding fan it rapport 'Krimp en Groei yn Fryslân' dat ôfrûne wike presintearre waard.

Ut it rapport docht bliken dat Fryslân yn de kommende jierren rekken hâlde moat mei in krimpende befolking. Benammen de wurkjende befolking en dus it spitsferkear soe ôfnimme yn de takomst.

Neffens GrienLinks is it dan ek net nedich om grutte projekten lykas de Sintrale As en de Heak om Ljouwert trochgean te litten. It soe better wêze as der mear omtinken kaam foar it op peil hâlden fan de leefberens yn de doarpen.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024