centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Pleats wurdt sloopt foar As
woensdag 11 november 2009

De provinsje is dwaande mei de tarieding foar de oanlis fan de Sintrale As. De sloop fan wenten dy't plak meitsje moatte foar de nije dyk tusken Dokkum en Nyegea is al begûn. Woansdei binne in pleats en lisboksstâl oan de Doniawei yn Damwâld delhelle. Op termyn komt dêr in tunnel foar de Sintrale As.

As alle prosedueres nei ferwachting ferrinne, wurdt ein takom jier mei de oanlis fan de dyk begûn.
Foar de famylje Jongsma wie it in emosjonele dei. Der wurdt noch archeologysk ûndersyk dien, want der hat in âlde state stien. Dizze pleats is ek al âld, want de slopers fûnen noch balken dy't sa'n 300 jier âld binne. De Jongsma's binne ferhuze neidat se in akkoart sletten hiene mei de provinsje. Mar de famylje hie leaver op de âlde famyljepleats wenjen bleaun.

Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024