centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Mear ferset tsjin Sintrale As
vrijdag 12 juni 2009

Neist it Fryske Gea en de Fryske Miljeufederaasje dogge no ek grutte lanlike natoerorganisaasjes mei oan de juridyske striid tsjin de oanlis fan de Sintrale As. It giet ûnder oare om Natuurmonumenten dy't no ek tsjin de oanlis fan de nije autodyk tusken Dokkum en Nijegea is.

Meielkoar tsien organisaasjes wolle by de Raad van State ôftwinge dat minister Cramer (VROM) de oanlis fan de dyk tsjinhâldt. Se binne benaud foar natoerskea at de dyk der komt.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024