centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Fragen oer oanlis Sintrale As
maandag 6 april 2009

Oer de oanlis fan de Sintrale As, de dyk tusken Dokkum en Nyegea, moat gjin ûnrêst komme. Dat fine de fraksjes fan PvdA en CDA. De partijen steure har oan útspraken fan ferkearsdeputearre Piet Adema, ôfrûne sneon yn de Ljouwerter Krante.

Neffens Adema is der nei 2015 minder groei fan it autoferkear. Ek soe de befolking yn Fryslân minder tanimme as earder tocht. Dêrom soene grutte dykprojekten dy't op priemmen steane, op 'e nij besjoen wurde moatte.

Hoewol't dat net jildt foar de Sintrale As, seit Adema dat it stik tusken Burgum en Dokkum no miskien wol twabaans wurde soe, as der no in beslút nommen wurde moast. Dy útspraak soarget foar opskuor, fine PvdA en CDA.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024