centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
CDA wol Sintrale As earder
donderdag 26 maart 2009

CDA Dongeradiel wol dat de Sintrale As earder oanlein wurdt. Se hawwe dêroer in brief skreaun oan de provinsje. De CDA'ers binne fernuvere dat de provinsje de Sintrale As net foardroegen hat as projekt dat earder útfierd wurde moat.

Deputearre Steaten wolle fanwege de ekonomyske krisis in tal projekten nei foaren helje. De Sintrale As falt dêrbûten. Neffens it Dongeradielster CDA is de As fan grut belang foar de ûntwikkeling fan Noardeast-Fryslân.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024