centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
'As' hat no lânskipsarsjitekt
woensdag 21 januari 2009

In kombinaasje fan twa buro's mei him fan 'e provinsje de kommende jierren dwaande hâlde mei de lânskipsarsjitektuer yn de streek dêr't de Sintrale As oanlein wurdt.

It giet om in buro út Amsterdam en ien út Utrecht. Se sille har dwaande hâlde mei saken as de foarmjouwing fan fiadukten, de beplanting en de ferljochting. Fiif buro's hienen har ynskreaun foar it wurk. De kombinaasje HNS/Next lânskipsarjitekten hat it wurk gund krigen.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022