centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Minister slikt bezwaren Centrale As in
donderdag 24 april 2008

Den Haag - Minister Cramer van Milieu heeft haar bezwaren tegen aanleg van de Centrale As tussen Dokkum en Nijega ingetrokken. Dat blijkt uit een brief die ze gisteravond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vandaag komt de Centrale As aan de orde in de Kamer. Een meerderheid steunt de aanleg.

Minister Cramer had tot nog toe bezwaren tegen de aanleg van de Centrale As. Ze liet eerder weten met de provincie te willen spreken over de weg. Met name het feit dat de weg in een Nationaal Landschap wordt aangelegd stuitte haar tegen de borst. En als de weg er tóch echt moet komen, dan liever tweebaans dan vierbaans, vond Cramer. Na overleg met de provincie is ze er echter van overtuigd geraakt dat de landschappelijke inpassing van een vierbaansweg acceptabel is. De provincie wil de weg verdiept aanleggen.

,,Ik respecteer de besluitvorming van de provincie Fryslân. Daarbij heb ik nadrukkelijk laten meewegen dat mijn voorgangers, alsook de minister van LNV, zowel de specifieke inzet van Fryslân op het punt van het Nationaal Landschap als de keuze voor de Centrale As in het streekplan hebben geaccepteerd. In deze fase van het proces acht ik een andere opstelling van het rijk bestuurlijk ongepast”, zo laat de minister de Kamerleden weten.

De minister heeft zich er persoonlijk van overtuigd dat de provincie bij de aanleg goed rekening gaat houden met de waarden van natuur en landschap. Ze vraagt hulp van het College van Rijksadviseurs bij de uitwerking van de plannen van de Centrale As. Het College heeft zeer veel ervaring bij projecten die ingrijpen in natuur en landschap.

De minister vindt wel dat continu moet worden geïnvesteerd in onderhoud en beheer van het landschap van de Friese Wouden in de omgeving van de Centrale As. De provincie moet daarvoor met een plan komen. In overleg met het Rijk kan dan worden bekeken of dit plan als een pilotproject kan dienen, dat wordt betaald met geld uit de compensatiepot voor de Zuiderzeelijn. Tenslotte wil de minister dat naast de inpassing in het landschap ook de plannen voor het autoluw maken van de dorpen worden uitgewerkt.


Bedrijventerrein

De minister gaat niet zomaar akkoord met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein bij Quatrebras. De plannen voorzien in een gebied van maximaal 23 hectare. De minister zegt ,,zeer beducht te zijn” voor de aanzuigende werking van zo’n bedrijventerrein. Ze is bang dat het landschap aan het zicht wordt onttrokken. Ook wil ze dat eerst nut en noodzaak van het bedrijventerrein wordt onderzocht. Ze heeft liever dat bestaand bebouwd gebied beter wordt benut. ,,Ik vraag de provincie dat ook voor Fryslân en in het bijzonder voor het voorgenomen bedrijventerrein Quatrebras deze aanpak zal worden gevolgd. Afhankelijk van de resultaten zal ik mijn medewerking verlenen aan dit specifieke onderdeel van de Centrale As”, schrijft de minister
Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024