centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Plan Sintrale As kin troch
donderdag 24 april 2008

De plannen dy't de provinsje hat foar de oanlis fan de dyk tusken Dokkum en Nijegea, de Sintrale As, kinne gewoan troch gean. Minister Cramer fan Miljeu dy't earder sei noch net oertsjûge te wêzen fan it nut fan de dyk is dat no wol. Sy kin ynstimme mei de dyk sa't de provinsje dy foar eagen hat.

Dat is in fjouwerbaans dyk dy't ferdjippe yn it lânskip oanlein wurdt. Hjoed praat de Twadde Keamer oer de Sintrale As. In mearderheid fan de Keamer is foar de oanlis fan de dyk.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024