centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale as: bedriuwen kritysk
vrijdag 18 april 2008

Foaral in tal grutte bedriuwen yn Dokkum wurdt holpen mei de oanlis fan de sintrale as; in folle grutter tal lytsere bedriuwen yn de doarpen sjocht de nije dyk hielendal net sitten.

Dat docht bliken út in ekonomysk ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins. It ûndersyk is tongersdei yn Burgum presintearre op in jûn fan de tsjinstanners fan de nije dyk tusken Dokkum en Nijegea. In alternatyf trasee skoart better by de bedriuwen.

It giet hjirby om de troch natoerorganisaasjes oandroegen rûte.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024