centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Film oer Sintrale As
donderdag 17 april 2008

In film en foarljochtingsjûnen moatte de tsjinstanners fan de Sintrale As derfan oertsjûgje dat de dyk de natuer net oantaastet. Yn de film wurdt oan de hân fan in 3D-simulaasje sjen litten hoe't de dyk yn it lânskip past.

Tsjinstanners binne benaud dat de dyk in te grutte oantaasting is foar it nasjonale lânskip De Fryske Wâlden dêr't de dyk dwers trochhinne rint.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024