centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sympoasium tsjin Sintrale As
zondag 23 maart 2008

Stifting It Griene Erfgoed hâldt op 17 april in sympoasium oer de Sintrale As. Ferskate saakkundigen jouwe dan har fisy op de fjouwerbaansdyk fan Drachten nei Dokkum. It Griene Erfgoed fynt dat de dyk it nasjonaal lânskip de noardlike wâlden te bot oantaastet.

Ien fan de sprekkers op it sympoasium is advokaat Gina Kamsma. Sy sil fertelle hoe't minsken beswier meitsje kinne tsjin de Sintrale As.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024