centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Sintrale As: Ideeën leverje
vrijdag 22 februari 2008

Omwenners fan de dyk Dokkum-Nijegea kinne sels ideeën oanleverje foar de nije dyk. Sa komt de Sintrale As om Garyp hinne te lizze. Foar de ynwenners fan it doarp wie tongersdei in ynformaasjejûn dêroer. Der wiene in soad belangstellenden op ôf kaam.

De provinsje wol dat de nije dyk de natuer en it lânskip sa min mooglik fersteurt. In foarbyld binne in rige beammen sadat flearmuzen it paad net bjuster reitsje.

De dyk wurdt yn in iepen lânskip iepen boud en yn in mear sletten lânskip mei mear bosk. Deputearre Andriesen tinkt dat de provinsje foar dit soarte oplossings wol respekt krije sil. Der sil njonken kommintaar ek help krije út de streek foar praktyske oplossings foar problemen by de oanlis fan de dyk.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024