centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Centrale As niet dieper bij Veenwouden
woensdag 6 februari 2008 Veenwouden

Ondergrond niet goed

Veenwouden - De Centrale As - de toekomstige weg tussen Dokkum en Nijega - wordt ter hoogte van Veenwouden waarschijnlijk toch niet verdiept aangelegd. De ondergrond is niet geschikt hiervoor. Een ingenieursbureau gaat zich over het probleem buigen.

Omwonenden rekenen erop dat de Centrale As via het uitgraven enigszins wordt weggemoffeld in het landschap en zijn verbaasd dat dit mogelijk niet gebeurt. Dorpsbelang Veenwouden heeft volgens voorzitter S. Venema altijd op verdieping aangedrongen. Van de uitgegraven grond zou een geluidwal met beschoeiing worden aangelegd. ,,It soe spitich wêze as dat no net bart.”

Volgens provinciewoordvoerder S.J. Terpstra stond nooit vast dat deze constructie aangelegd zou worden. ,,In 2005 hebben we een eerste uitwerking van de verschillende tracévarianten gemaakt. Maar in dat stadium konden we de plannen nog niet helemaal uitwerken. De weg was alleen nog maar een lijn in het landschap. We hebben wel uitgezocht waar eventuele kunstwerken, zoals viaducten moesten komen, maar we hebben nog geen concreet onderzoek gedaan.”

Het eerste idee was dat de weg een meter onder het maaiveld zou komen te liggen. Na overleg met Wetterskip Fryslân is de provincie daarvan afgestapt. Het uitgraven zou de flora en fauna én de waterhuishouding te veel verstoren. Het grondwater staat op de plek vrij hoog, mede door de slecht doordringbare kleileemlaag. ,,De keuze voor één meter hebben we verlaten. Wel willen we de weg nog enigszins verdiept aanleggen.”

Hoe diep de weg bij Veenwouden moet worden, is nog niet bekend. Een ingenieursbureau (de aanbesteding voor dit werk is overigens nog niet rond) gaat zich over dit probleem buigen. ,,Een meter of tien centimeter; de opties liggen nog open”, aldus Terpstra. Een derde probleem waarmee de provincie in eerste instantie geen rekening had gehouden, is de ,,grilligheid van het landschap”. Het maaiveld ligt niet overal even hoog. Om die reden zal er een gemiddelde worden vastgesteld.

Venema wacht het onderzoek af. ,,Wy wolle krekt witte wat de mooglikheden binne”, zegt hij. ,,Der binne ek stikken by wêr’t allinnich sân leit. Dêr kin de wei wol ferdjippe wurde, liket my.”

Informatieavonden

In april wil de provincie informatieavonden houden over de stand van zaken rond de Centrale As. Dan worden ook de eerste planologische procedures in gang gezet.

De toekomstige ontsluitingsweg in Noordoost-Fryslân moet ervoor zorgen dat reizigers uit Dokkum tien minuten sneller bij Drachten kunnen zijn. Bovendien ontlast het de dorpen die nu nog op de belangrijkste weg, de N356, liggen.

Natuurliefhebbers verzetten zich. Die vinden het zonde dat de weg 2000 hectare van het Nationale Landschap afsnoept. Inmiddels is de voorbereiding in volle gang. Zo zijn er langs het tracé al enkele huizen gesloopt.

Bron: Friesch Dagblad...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024