centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
Terrein Quatrebras ûnnedich
maandag 29 oktober 2007

It nij oan te lizzen bedriuweterrein by Quatrebras wurdt brûkt as foarbyld fan hoe't it net moat. Sneon gie yn Apeldoarn de kampanje fan start tsjin de oanlis fan nije bedriuweterreinen. By de manifestaasje waard it terrein by Quatrebras brûkt as foarbyld fan de oantaasting fan griene romte.

Tsjinstanners fan de Sintrale As hawwe by oanwêzige Twadde Keamerleden oantrune om nochris nei de needsaak fan de oanlis te sjen.

It nije bedriuweterrein komt te lizzen oan de Sintrale As, de nije dyk dy't Dokkum ûntslute moat. Der komme noch mear ferfolchaksjes tsjin it nije bedriuweterrein. Meikoarten sille Fryske natuerorganisaasjes protestboerden pleatse op de lokaasje fan it nije terrein.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2024