centrale as centrale as         
 
 
 
 
    
Adverteren bij Daisycon
'Centrale As' komt tichterby
donderdag 22 februari 2007

De oanlis fan in nije autodyk tusken de Wâldwei en Dokkum is wer in stik tichterby kommen. In mearderheid fan de gemeenterieden fan Dongeradiel en Tytsjerksteradiel is akkoart gien mei in grutte finansjele bijdrage oan de dyk.

Beide gemeenten betelje hast 12 miljoen euro mei oan de oanlis fan de dyk. Earder fannewike gie de ried fan Dantumadiel ek al akkoart mei in bijdrage oan de Sintrale As.

Riedsleden fan Grienlinks, de Christen Unie en de FNP begongen de riedsgearkomste yn Tytsjerksteradiel tongersdei yn in griene overall. Dy diene se nei de beslútfoarming út, om oan te jaan dat de griene romte, de natuer, it belije moat as de dyk echt oanlein wurdt.
Bron: Omrop Fryslân...
Dokkum
Damwoude
Broeksterwoude
Veenwouden / Veenwoudsterwal
Noardburgum
Hurdegaryp
Burgum
Garyp
centrale as

Google
Deze poll is gesloten.

Er zijn 1000 bezoekers geweest die hun stem hebben uitgebracht op onze poll.

Hieronder de uislag van de poll.

Vastgestelde tracé 40.3%   
Alternatief 12.1%   
Geen Centrale AS 47.6%   
 
Aantal stemmen: 1000
 

© Centrale AS 2005 - 2022